پورتال سازمانی

image

نسخه دموی پورتال : http://portal.shetabjooyan.ir

ویژگی های پورتال سازمانی:

1- اخبار (شامل دسته بندی - نظر و .....)

2- معرفی اعضا سازمان

3- چارت سازمان

4- نظرات و پیشنهادات

5- صفحه ساز

 

نسخه دموی پورتال : http://portal.shetabjooyan.ir